Om

Om oss

Vi är en klass 6 på Stocksätterskolan i Hallsberg som tillsammans med våra lärare arbetar med denna blogg. Det är kul och spännande att veta att det vi gör i skolan syns här på bloggen och att vem som helst som är intresserad kan läsa om det vi gör..

Som lärare ser vi bloggen som ett ypperligt sätt att nå ut till så många intresserade som möjligt, då bloggformatet är mycket användarvänligt och lätt att tillgå. Syftet är att synliggöra elevernas arbeten och ge vårdnadshavarna insyn i skolarbetet.

Bloggen är ett verktyg för att öka elevernas medvetenhet och förståelse kring källkritik, upphovsrätt och Internet som helhet. Ett av bloggens viktigaste syften är att göra eleverna till egna producenter och på så vis öka deras förståelse kring hur de kritiskt ska granska det andra har publicerat på nätet. Om vi öppnar upp för delaktighet, inflytande och samverkan skapar vi förutsättningar för att göra oss till goda, kloka och kritiska internetanvändare.

Upphovsrätt

De bilder som används på vår sida är elevernas arbeten, våra egna fotografier och filmer.  Vi har tillstånd från vårdnadshavare att publicera bilder och filmer på deras barn. Av våra egna  bilder och filmer på barnen och deras arbeten får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd, se:

Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige LicensCreative Commons-licens

Tillsammans går vi genom hur vi måste förhålla oss till det material som finns på nätet och vad som är tillåtet att användas och tar då hjälp av Webbstjärnans guide ”Jag hittade en bild”. Vi använder de bilder där upphovsmannen har gett sitt tillstånd eller de bilder, där det tydligt framkommer att de är fria att användas. Tanken är att i största möjliga mån använda oss av Creative Commons licensierat material.på nätet samt bilder på Google med sökkriteriet Får användas.

Den pedagogiska kopplingen

Allt det vi gör och skriver på bloggen kopplar vi på ett eller annat sätt till målen, centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11. Arbetet med vår blogg är ett av medlen för att nå målen och det kommer att genomsyras av läroplanens övergripande mål såsom:

• Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

• Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

• Eleven successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

Läraren ska

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

Torsdag den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att stärka elevernas digitala kompetens. Med bloggen som verktyg i den dagliga undervisningen är det flera av tilläggen som redan har sin naturliga plats i skolarbetet:

 • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
 • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Och vi lär oss:

 • skriva, fotografera, filma, hantera Ipad och dator.
 • om internet och vad vi får och inte får.
 • om källkritik och om upphovsrätt.
 • om att världen kan läsa och se det vi visar upp.
 • om hur vi ska uppföra oss, vilket språk som är okej och vilken ton som lämpar sig.
 • att ta ansvar för det egna lärandet genom att få vara delaktiga och ha inflytande.
 • att vänta på sin tur och demokratiska processer.

Genom ovanstående kunskaper läggs grunden för att vi ska bli goda, kloka och kritiska internetanvändare som inte bara konsumerar utan även är producenter i vårt internetanvändande.

Varför ska vi vinna?

Vi är en klass som spretar åt alla håll och vi behöver bloggen för att ha en plattform som enar oss och där vi kan känna gemenskap och stolthet över vårt skolarbete. Målet är att bloggen ska bidra till att vi alla drar åt samma håll och vi har något gemensamt att jobba för. Att bli uppmärksammade genom att gå till final eller till och med vinna Webbstjärnans tävling skulle ge oss en upplevelse som förenar oss på ett positivt sätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ännu en webbplats i Webbstjärnan